نوامبر 22, 2021

کنسانتره آلبالو

خلاصه ای درباره محصول فرآوری شده از آلبالو رسیده حاوی اسید اسکوربیک برای تقویت حفظ رنگ این محصول مطابق با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران […]